Dokumenti

Na ovoj stranici možete pogledati pravilnike, planove i druge dokumente škole

Opća akta

Zakon i Kolektivni

Akcioni plan za borbu protiv korupcije

Etički kodeks ponašanja

Plan integriteta

Poslovnik o radu stručnih organa

Poslovnik o radu Školskog odbora

Poslovnik o radu Vijeca roditelja 2018-2019

Pravila o kućnom redu

Pravila škole

Pravila školske ishrane

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o odgojno-disciplinskim mjerama prema učenicima

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o plaćama

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 2015

Pravilnik o radu

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažovanim na radu

Pravilnik o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda

Pravilnik o videonadzornom sistemu

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana. 

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

PROTOKOL o postupanju skole u slucaju nasilja

Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2015-2019

Etički kodeks ponašanja

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom

Plan nabavki za 2016.godinu

Odluka o usvajanju Plana nabavnki za 2017.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Matrice I-V

Matrice VI-IV

Poslovnik o radu Komiisje za evidentiranje radnika za čijim radim je prestala potreba

Poslovnik o radu Komiisje za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o platama

Pravilnik o radu

Plan-integriteta-2022

Pravilnik-o-prijavi-korupcije

Izmjena-dopuna-Plana-integriteta-JU-Osma-osnovna-skola-Amer-Cenanovic

Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 

Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa

Pravilnik o radu JU Osma osnovna škola Amer Ćenanović Ilidža

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama,naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa 2022

Pravilnik o zaštiti na radu 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pozivi, obavještenja i odluke-Školski odbor

Poziv za 21. sjednicu Školskog odbora

Obavještenje za 263. sjednicu Nastavničkog vijeća

Odluka o izboru najpovoljnijeg Ponuđača u postupu nabavke radova za ugradnju  lifta

Odluka o usvajanju Žalbe br. 01-1-09-38-1167 od 06.12.2019.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.01-2-09-38-1173 od 09.12.2019.god

Javni oglas za zakup prostora školske kuhinje.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izdavanje Školske kuhinje pod zakup

Petogodišnji plan kadrovskih potreba

Odluke sa 30. sjednice ŠO
Odluke sa 32. sjednice ŠO
Odluke sa 33. sjednice ŠO
Odluke sa 35. sjednice ŠO
Odluke sa 36. sjednice ŠO
Odluke sa 37. sjednice ŠO
Odluke sa 38. sjednice ŠO
Odluke sa 39. sjednice ŠO
Odluke sa 40. sjednice ŠO
Odluke sa 41. sjednice ŠO
Odluka sa 42. sjednice ŠO
Odluke sa 43. sjednice ŠO
Odluke sa 44. sjednice ŠO
Odluka sa 45. sjednice ŠO

Odluke sa ŠO i pozivi za sjednice NV

 

 

Poziv za 22. sjednicu Školskog odbora
Poziv za 23. sjednicu Školskog odbora
Poziv za 24. sjednicu Školskog odbora
Poziv za 25. sjednicu Školskog odbora 
Pozivi za sjednice ŠO
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama,naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa

Obavještenja- Nastavničko vijeće

Obavještenje za 264. sjednicu Nastavničkog vijeća
Obavještenje za 265. sjednicu Nastavničkog vijeća
Obavještenje za 266. sjednicu Nastavničkog vijeća
Obavještenje za 267. sjednicu Nastavničkog vijeća
Obavještenje za 268. sjednicu Nastavničkog vijeća
Obavještenje za 269. sjednicu Nastavničkog vijeća
Obavještenje za 270. sjednicu Nastavničkog vijeća
Obavještenje za271. sjednicu Nastavničkog vijeća

Obavještenje za 272. sjednicu Nastavničkog vijeća
Obavještenje za 273. sjednicu Nastavničkog vijeća
Obavještenje za 274. sjednicu Nastavničkog vijeća

Krizni plan