Korisni linkovi
 • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
 • Web portal škola Kantona Sarajevo
 • Porodično savjetovalište Sarajevo
 • Obrazovna društvena mreža Edmodo
 • EMIS matura
 • Osnovna.ba
 • E-dnevnik
 • Facebook stranica škole
 • Brojač posjeta
  359861
  Users Today : 177
  This Month : 2129
  Total Users : 259861
  Views Today : 445
  Total views : 1803576
  Who's Online : 2

  Dokumenti

  Na ovoj stranici možete pogledati pravilnike, planove i druge dokumente škole

  Opća akta

  Akcioni plan za borbu protiv korupcije

  Etički kodeks ponašanja

  Plan integriteta

  Poslovnik o radu stručnih organa

  Poslovnik o radu Školskog odbora

  Poslovnik o radu Vijeca roditelja 2018-2019

  Pravila o kućnom redu

  Pravila škole

  Pravila školske ishrane

  Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

  Pravilnik o odgojno-disciplinskim mjerama prema učenicima

  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

  Pravilnik o plaćama

  Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 2015

  Pravilnik o radu

  Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažovanim na radu

  Pravilnik o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda

  Pravilnik o videonadzornom sistemu

  Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana. 

  Pravilnik o zaštiti na radu

  Pravilnik o zaštiti od požara

  PROTOKOL o postupanju skole u slucaju nasilja

  Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2015-2019

  Etički kodeks ponašanja

  Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom

  Plan nabavki za 2016.godinu

  Odluka o usvajanju Plana nabavnki za 2017.

  Plan javnih nabavki za 2017. godinu

  Matrice I-V

  Matrice VI-IV

  Poslovnik o radu Komiisje za evidentiranje radnika za čijim radim je prestala potreba

  Poslovnik o radu Komiisje za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika

  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji 

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o platama

  Pravilnik o radu

  Zakon i Kolektivni

  Plan-integriteta-2022

  Pravilnik-o-prijavi-korupcije

  Izmjena-dopuna-Plana-integriteta-JU-Osma-osnovna-skola-Amer-Cenanovic

  Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 

  Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa

  Pravilnik o radu JU Osma osnovna škola Amer Ćenanović Ilidža

  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama,naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa 2022

  Pravilnik o zaštiti na radu

   

  Pozivi, obavještenja i odluke-Školski odbor

  Poziv za 21. sjednicu Školskog odbora

  Obavještenje za 263. sjednicu Nastavničkog vijeća

  Odluka o izboru najpovoljnijeg Ponuđača u postupu nabavke radova za ugradnju  lifta

  Odluka o usvajanju Žalbe br. 01-1-09-38-1167 od 06.12.2019.godine

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.01-2-09-38-1173 od 09.12.2019.god

  Javni oglas za zakup prostora školske kuhinje.

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izdavanje Školske kuhinje pod zakup

  Petogodišnji plan kadrovskih potreba

  Odluke sa 30. sjednice ŠO
  Odluke sa 32. sjednice ŠO
  Odluke sa 33. sjednice ŠO
  Odluke sa 35. sjednice ŠO
  Odluke sa 36. sjednice ŠO
  Odluke sa 37. sjednice ŠO
  Odluke sa 38. sjednice ŠO
  Odluke sa 39. sjednice ŠO
  Odluke sa 40. sjednice ŠO
  Odluke sa 41. sjednice ŠO
  Odluka sa 42. sjednice ŠO
  Odluke sa 43. sjednice ŠO
  Odluke sa 44. sjednice ŠO
  Odluka sa 45. sjednice ŠO

  Odluke sa ŠO i pozivi za sjednice NV

   

   

  Poziv za 22. sjednicu Školskog odbora
  Poziv za 23. sjednicu Školskog odbora
  Poziv za 24. sjednicu Školskog odbora
  Poziv za 25. sjednicu Školskog odbora 
  Pozivi za sjednice ŠO
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama,naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa

  Obavještenja- Nastavničko vijeće

  Obavještenje za 264. sjednicu Nastavničkog vijeća
  Obavještenje za 265. sjednicu Nastavničkog vijeća
  Obavještenje za 266. sjednicu Nastavničkog vijeća
  Obavještenje za 267. sjednicu Nastavničkog vijeća
  Obavještenje za 268. sjednicu Nastavničkog vijeća
  Obavještenje za 269. sjednicu Nastavničkog vijeća
  Obavještenje za 270. sjednicu Nastavničkog vijeća
  Obavještenje za271. sjednicu Nastavničkog vijeća

  Obavještenje za 272. sjednicu Nastavničkog vijeća
  Obavještenje za 273. sjednicu Nastavničkog vijeća
  Obavještenje za 274. sjednicu Nastavničkog vijeća

  Krizni plan