Korisni linkovi
 • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
 • Web portal škola Kantona Sarajevo
 • Porodično savjetovalište Sarajevo
 • Obrazovna društvena mreža Edmodo
 • EMIS matura
 • Osnovna.ba
 • E-dnevnik
 • Brojač posjeta
  347344
  Users Today : 12
  This Month : 12
  Total Users : 247344
  Views Today : 100
  Total views : 1714196
  Who's Online : 2

  Školski odbor

  Školski odbor

  Ime i prezimeFunkcija
  Merima Imamovićpredsjednica Školskog odbora, predstavnik Ministarstva
  Emir Bećirović član, predstavnik Općine Ilidža
  Aljo Dervišević član, predstavnik radnika
  Amra Viteškić član, predstavnik roditelja

   

  Školski odbor obavlja slijedeće poslove:

   

  • donosi pravila škole,
  • imenuje i razrješava direktora/direktoricu škole,
  • na prijedlog direktora/direktorice vrši izbor pomoćnika direktora škole iz reda nastavnika /nastavnica ili stručnih saradnika/saradnica,
  • objavljuje konkurs za izbor nastavnika/nastavnica,stručnih saradnika/saradnica i drugih zaposlenika škole,
  • vrši izbor nastavnika, stručnih saradnika , sekretara škole i finansijsko-računovodstvenog radnika škole i drugih zaposlenika
  • odlučuje o žalbama po konkursu,
  • odlučuje o prestanku prava nastavnika/nastavnica,stručnih saradnika/saradnica na daljnji odgojno -brazovni rad  škole,
  • usvaja godišnji program rada škole
  • razmatra i usvaja izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada škole,
  • prati uspjeh učenika/učenica i poduzima mjere za unapređivanje  uvjeta rada u školi i poboljšanja odgojno-obrazovnog rada,
  • donosi finasijski plan i usvaja godišnji obračun,
  • donosi odluke o broju, organizovanju i ukidanju odjeljenja u školi uz saglasnost ministarstva,
  • razmatra ostvarivanje nastavnog plana i programa
  • donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opća akta u skladu sa zakonom i ovim Pravilima,
  • odlučuje o organiziranju,broju i ukidanju područnih škola odnosno odjeljenja u tim školama,uz saglasnost Ministarstva,
  • odlučuje o prigovoru roditelja učenika/učenica na rad nastavnika i stručnih saradnika/saradnica,
  • odlučuje o prigovoru nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica na ocjenu o radu,
  • razmatra prijedloge odluka i preporuke upućene Školskom odboru  i preduzima odgovarajuće mjere,
  • usmjerava,kontrolira i ocjenjuje rad direktora/direktorice,
  • rješava određena pitanja odnosa sa osnivačem,
  • donosi svoj program rada,a izvještaj o svom radu podnosi općinskom načelniku, i osnivaču,
  • odlučuje o korištenju sredstava za nabavku osnovnih sredstava u vrijednosti većoj od 1.000,00KM,
  • odlučuje o žalbama i prigovorima zaposlenih i njihovim pravima,obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima