Školski odbor

Školski odbor

Ime i prezimeFunkcija
Merima Imamovićpredsjednica Školskog odbora, predstavnik Ministarstva
Emir Bećirović član, predstavnik Općine Ilidža
Aljo Dervišević član, predstavnik radnika
Amra Viteškić član, predstavnik roditelja

 

Školski odbor obavlja slijedeće poslove:

 

 • donosi pravila škole,
 • imenuje i razrješava direktora/direktoricu škole,
 • na prijedlog direktora/direktorice vrši izbor pomoćnika direktora škole iz reda nastavnika /nastavnica ili stručnih saradnika/saradnica,
 • objavljuje konkurs za izbor nastavnika/nastavnica,stručnih saradnika/saradnica i drugih zaposlenika škole,
 • vrši izbor nastavnika, stručnih saradnika , sekretara škole i finansijsko-računovodstvenog radnika škole i drugih zaposlenika
 • odlučuje o žalbama po konkursu,
 • odlučuje o prestanku prava nastavnika/nastavnica,stručnih saradnika/saradnica na daljnji odgojno -brazovni rad  škole,
 • usvaja godišnji program rada škole
 • razmatra i usvaja izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada škole,
 • prati uspjeh učenika/učenica i poduzima mjere za unapređivanje  uvjeta rada u školi i poboljšanja odgojno-obrazovnog rada,
 • donosi finasijski plan i usvaja godišnji obračun,
 • donosi odluke o broju, organizovanju i ukidanju odjeljenja u školi uz saglasnost ministarstva,
 • razmatra ostvarivanje nastavnog plana i programa
 • donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opća akta u skladu sa zakonom i ovim Pravilima,
 • odlučuje o organiziranju,broju i ukidanju područnih škola odnosno odjeljenja u tim školama,uz saglasnost Ministarstva,
 • odlučuje o prigovoru roditelja učenika/učenica na rad nastavnika i stručnih saradnika/saradnica,
 • odlučuje o prigovoru nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica na ocjenu o radu,
 • razmatra prijedloge odluka i preporuke upućene Školskom odboru  i preduzima odgovarajuće mjere,
 • usmjerava,kontrolira i ocjenjuje rad direktora/direktorice,
 • rješava određena pitanja odnosa sa osnivačem,
 • donosi svoj program rada,a izvještaj o svom radu podnosi općinskom načelniku, i osnivaču,
 • odlučuje o korištenju sredstava za nabavku osnovnih sredstava u vrijednosti većoj od 1.000,00KM,
 • odlučuje o žalbama i prigovorima zaposlenih i njihovim pravima,obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima