Vijeće roditelja

Predstavnici roditelja u Vijeću roditelja
za školsku 2023/2024.godinu

Spisak članova Vijeća roditelja i roditelja koji su odabrani za pomoć u radu OZ za školsku 2023/2024. godinu možete preuzeti ovdje.

Predstavnici roditelja u Vijeću roditelja
za školsku 2022/2023.godinu

Spisak članova Vijeća roditelja i roditelja koji su odabrani za pomoć u radu OZ za školsku 2022/2023. godinu možete preuzeti ovdje.

Opće aktivnosti Vijeća  roditelja su:

 

  • promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
  • prezentiranje stavova roditelja učenika/učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
  • podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
  • obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresovane strane o stavovima Vijeća kod to smatra neophodnim  ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresovane strane,
  • predlaganje predstavnika roditelja za člana Školskog odbora,
  • učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
  • razvijanje komunikacije i odnosa između učenika/učenica,nastavnika/nastavnica,roditelja i zajednice,
  • poboljšanje uvjeta rada škole,
  • donosi Poslovnik o radu vijeća roditelja,
  • druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.

Predsjednik Vijeća roditelja: Amra Bajraktarević Viteškić 
Zamjenik predsjednika: Indira Ćosović Šehović
Sekretar Vijeća roditelja: Ćenanović Sajma

POSLOVNIK o radu Vijeća roditelja

Program rada Vijeća roditelja za školsku 2020/2021.godinu

Zapisnik sa 2.sjednice Vijeća roditelja možete pruzeti ovdje.

Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja možete pruzeti ovdje.