Prijava korupcije

Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22), J.U. Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” Butmir-Ilidža je  usvojila Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u J.U. Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” Butmir-Ilidža.

Obrazac za prijavu korupcije može se preuzeti na ovoj stranici u djelu ispod teksta, a prijava se može podnijeti putem pošte na adresu: JU Osma osnovna škola “Amer Ćenanović”, Ilirska br.2, 71210 Ilidža. (sa naznakom Interno prijavljivanje korupcije, n/r Odgovornog lica ili Ovlaštenih lica, “NE OTVARAJ”) ili putem emaila: os8osnovna@gmail.com

Na sljedećem linku se nalazi online obrazac za internu prijavu korupcije:

Napomena za anonimnu prijavu: Podnosilac prijave koji želi ostati anoniman, u online obrascu ne mora upisivati lične podatke osim kontakt podataka u svrhu obavještavanja ili eventualnog traženja dodatnih informacija.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_qxREwUAq2IFy9u6gdvHeoO7vItisZVogot_51a3UMesbAQ/viewform?usp=sf_link