Na ovoj stranici možete pogledati pravilnike, planove i druge dokumente škole

Opća akta

Akcioni plan za borbu protiv korupcije

Etički kodeks ponašanja

Plan integriteta

Poslovnik o radu stručnih organa

Poslovnik o radu Školskog odbora

Poslovnik o radu Vijeca roditelja 2018-2019

Pravila o kućnom redu

Pravila škole

Pravila školske ishrane

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Pravilnik o odgojno-disciplinskim mjerama prema učenicima

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o plaćama

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 2015

Pravilnik o radu

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažovanim na radu

Pravilnik o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda

Pravilnik o videonadzornom sistemu

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

PROTOKOL o postupanju skole u slucaju nasilja

Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2015-2019

Etički kodeks ponašanja

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom

Plan nabavki za 2016.godinu

Odluka o usvajanju Plana nabavnki za 2017.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Matrice I-V

Matrice VI-IV

Poslovnik o radu Komiisje za evidentiranje radnika za čijim radim je prestala potreba

Poslovnik o radu Komiisje za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika

Pozivi, obavještenja i odluke

Poziv za 21. sjednicu Školskog odbora

Obavještenje za 263. sjednicu Nastavničkog vijeća

Odluka o izboru najpovoljnijeg Ponuđača u postupu nabavke radova za ugradnju  lifta

Odluka o usvajanju Žalbe br. 01-1-09-38-1167 od 06.12.2019.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.01-2-09-38-1173 od 09.12.2019.god

Javni oglas za zakup prostora školske kuhinje.