Predstavnici roditelja u Vijeću roditelja
za školsku 2018/2019.godinu

Prezime i ime roditeljaRazred i odjeljenje
Amra Viteškić I-1
Almira JašarI-2
Emira AsotićII-1
Ismir KadićII-2
Rabija KorjenićIII-1
Adnan MahmutovićIII-2
Admir MujanovićIV-1
Edin AlagićIV-2
Ifeta KrupalijaV-1
Edina IčindićV-2
Delila ŠabićVI-1
Sumeja BašovićVI-2
Suada BakaranVII-1
Alem ArnautVII-2
Fikret RadončićVII-3
Amira SadžakVIII-1
Sanja Ećo-VišnjićVIII-2
Dževad VelićVIII-3
Hajrudin SalmanIX-1
Adaleta BrajlovićIX-2

Opće aktivnosti Vijeća  roditelja su:

 

  • promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
  • prezentiranje stavova roditelja učenika/učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
  • podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
  • obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresovane strane o stavovima Vijeća kod to smatra neophodnim  ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresovane strane,
  • predlaganje predstavnika roditelja za člana Školskog odbora,
  • učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
  • razvijanje komunikacije i odnosa između učenika/učenica,nastavnika/nastavnica,roditelja i zajednice,
  • poboljšanje uvjeta rada škole,
  • donosi Poslovnik o radu vijeća roditelja,
  • druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.

Predsjednik Vijeća roditelja: Amra Viteškić
Zamjenik predsjednika: Adnan Mahmutović
Sekretar Vijeća roditelja: Rabija Korjenić

POSLOVNIK o radu Vijeća roditelja

Zapisnik sa 2.sjednice Vijeća roditelja možete pruzeti ovdje.